Algemene voorwaarden Succes met Affiliate Marketing

Voor alle diensten geleverd door de Succes met Affiliate Marketing, onderdeel en handelsnaam van de eenmanszaak “Nicole van Roekel”, gevestigd in Veenendaal, KvK nummer 63783878, gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van online cursussen.

Artikel 1. Definities

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Succes met Affiliate Marketing een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een cursus sluit.
 2. Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de cursus deelneemt.
 3. Online training : E-learning, seminar, webinar, online training, online cursus, online workshop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 4. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van Succes met Affiliate Marketing, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Een inschrijving voor een online videotraining impliceert aanvaarding va de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 3. Wijzigingen van, of aanvullingen op, de voorwaarden dienen door cursist uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
 4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever is uitgesloten voor zover deze in strijd zijn met deze voorwaarden.

Artikel 3. Inschrijving en bevestiging

 1. Opdrachtgever kan zichzelf of een cursist naar keuze via de website van Succes met Affiliate Marketing aanmelden voor deelname aan een training. Door inschrijving voor een training aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud.
 2. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Succes met Affiliate Marketing komen slechts tot stand indien de aanmelding door Succes met Affiliate Marketing aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.
 3. Cursist ontvangt een inlogcode waarmee toegang wordt verstrekt tot een persoonlijke omgeving waarbinnen de online cursus onbeperkt gevolgd kan worden. Deze omgeving is strikt persoonlijk en mag niet zonder toestemming met derden gedeeld worden. Mocht Succes met Affiliate Marketing opmerken dat dit toch gebeurt, dan wordt aangifte gedaan van schending auteursrecht welke kan leiden tot een geldboete voor opdrachtgever.

Artikel 4. Prijsstelling

 1. Inschrijving vindt plaats door middel van invulling van het formulier via de website van Succes met Affiliate Marketing. De prijzen gelden zoals deze ten tijde van de aanmelding op internet zijn vermeld.

Artikel 5. Annulering/wijziging/betaling

 1. Direct na inschrijving via de website volgt betaling. Na betaling ontvangt opdrachtgever een persoonlijke inlogcode en kan in een persoonlijke omgeving de online cursus gevolgd worden.
 2. Mochten er technische problemen zijn met het inloggen of de omgeving, dan kan de opdrachtgever dit per e-mail te melden aan info@succesmetaffiliatemarketing.nl.
 3. Het is niet mogelijk de aankoop van een online cursus te annuleren.
 4. In geen enkel geval zal restitutie van het aankoopbedrag plaatsvinden tenzij Succes met Affiliate Marketing zelf anders bepaalt.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

 1. Succes met Affiliate Marketing is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een cursus van Succes met Affiliate Marketing tenzij aan Succes met Affiliate Marketing opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Succes met Affiliate Marketing op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.
 4. Deelname aan cursussen geschiedt volledig op eigen risico. Iedere deelnemer kiest vrijwillig om deel te nemen aan de training en de activiteiten binnen de online cursus.
 5. Succes met Affiliate Marketing heeft uitsluitend een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Succes met Affiliate Marketing kan op geen enkele wijze uitspraken doen of garanties geven over mogelijke resultaten door deelname aan trainingen. Eventuele voorbeelden over mogelijke resultaten tijdens trainingen zijn slechts illustratief en binden Succes met Affiliate Marketing op geen enkele wijze. Trainers van Succes met Affiliate Marketing hanteren een hoge ethische standaard en zullen zo goed als ze kunnen een realistisch beeld geven van de inhoud van de trainingen. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de resultaten in zijn bedrijf.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Succes met Affiliate Marketing voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Succes met Affiliate Marketingy is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte cursusmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 8. Toepasselijk recht

 1. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van Succes met Affiliate Marketingy en overeenkomsten tussen Succes met Affiliate Marketing en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te ‘s-Gravenhage, tenzij de wet anders voorschrijft.